1. Sh. Ashok Kaushik (Dupty Superintendent)

2. Mr. Anil Kumar (Clerk)